Aluminum Special Single Tooth Tungsten Steel Thread Milling Cutter Single Edge Milling Cutter UN SM ST G 60 Degree Tooth Type Angle Milling Cutter

$12.50

Shipping calculated at checkout

Available Now!

 

brand: BSKT

 

Specification: P0.25*d0.72*3.0*D4*50,P0.25*d0.9*3.2*D4*50,P0.3*d1.05*3.5*D4*50,P0.35*d1.2* 4*D4*50,P0.4-P0.5*d1.55*6*D4*50,P0.45-P0.6*d1.96*6.5*D4*50,P0.5-P0.7* d2.35*8*D4*50,P0.5-P1.0*d3.15*10*D4*50,P0.5-P1.0*d3.9*12*D4*50,P0.5- P1.5*d4.8*15*D6*50,P0.5-P1.5*d6*20*D6*60,P0.8-P2.0*d7.7*25*D8*60,P1. 0-P2.0*d9.6*30*D10*75,P1.0-P2.5*d10*36*D10*75,P1.25-P3.0*d12*38*D12*75,P

 


O1CN017OCWyw1QVndoaPSYY_!!9136

O1CN01BNLYNk1QVndpkn7k6_!!9136
O1CN01UjRwrv1QVndsNqq3g_!!9136
O1CN01H2JeHw1QVndvM0fnM_!!9136
O1CN01fPhnlC1QVndoaSoSm_!!9136
O1CN01G4hQTE1QVndryRnYk_!!9136
O1CN013RC60w1QVnduIx1un_!!9136
O1CN015FOGAV1QVndoaQCJK_!!9136

O1CN01UvMFOe1QVndqFzGxl_!!9136
O1CN01um6o911QVndvM1D5t_!!9136
O1CN01HKcwZV1QVndsFTgFd_!!9136